Skocz do zawartości

Warunki użytkowania

Informacje ogólne

Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści i wypowiedzi zamieszczane przez użytkowników, nie ręczymy za nie ani nie gwarantujemy dokładności, kompletności lub ich przydatności, nie dajemy na nie gwarancji ani rękojmi. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści i wiadomości oraz ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu.
Wypowiedzi wyrażają poglądy autorów i niekoniecznie muszą być zbieżne z poglądami właściciela niniejszego portalu. Każdego użytkownika, który uważa, że opublikowane materiały mają charakter wykroczenia, łamią prawo lub naruszają dobra osobiste prosimy o natychmiastowy kontakt z nami poprzez wiadomość e-mail (admin@forumrowerowe.org) lub formularz kontaktowy. Mamy możliwość usunięcia ww. treści i dołożymy wszelkich starań, aby to uczynić - w rozsądnych ramach czasowych - jeśli stwierdzimy, że takie działanie jest konieczne.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zakaz publikowania materiałów, które są niezgodne z prawdą lub mają charakter zniesławiający, niedokładny, obraźliwy, wulgarny, szerzący nienawiść, są napastliwe, obsceniczne, bluźniercze, zorientowane seksualnie, groźne, naruszają prywatność osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób naruszają obowiązujące normy prawne. 

Użytkownicy nie mogą publikować materiałów chronionych prawem autorskim – chyba, że dany użytkownik jest właścicielem praw autorskich, ma zgodę na publikowanie takich materiałów na naszym portalu lub prawa te należą do właściciela tego portalu.
Rejestracja i korzystanie z portalu jest dobrowolne i wymaga akceptacji regulaminu/warunków użytkowania portalu oraz naszej polityki prywatności. Podczas rejestracji wymagamy podania adresu email oraz nazwy użytkownika, dodatkowo rejestrujemy informacje o Twojej przeglądarce oraz urządzeniu, z którego dokonujesz rejestracji.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania naszych zasad pisania.

Regulamin

Art. 1 WSTĘP
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.forumrowerowe.org.
Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 2 DEFINICJE
2.1. Administrator Główny - zwany również Usługodawcą lub Właścicielem Serwisu - podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Forumrowerowe.org, założyciel posiadający wszelkie prawa majątkowe i niezbędne licencje do prowadzenia portalu. Dane właściciela: Nhance Paweł Miatkowski, Malinowskiego 46G, 52-130 Wrocław, Nip: 6112544872. Adres email: admin@forumrowerowe.org
2.2. Serwis - zwany również Portalem lub Forum - społecznościowy portal internetowy  forumrowerowe.org, figurujący pod adresem internetowym http://www.forumrowerowe.org, będący platformą internetową umożliwiającą Użytkownikom porozumiewanie się z innymi Użytkownikami Serwisu, nawiązywanie kontaktów oraz świadczenie innych usług drogą elektroniczną.
2.3. Użytkownik - podmiot zarejestrowany w Serwisie, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację w Serwisie zaakceptowała regulamin Serwisu i uzyskała dostęp do oferowanych przez Serwis usług. Użytkownikiem może być, za zgodą opiekuna prawnego takiej osoby, osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności prawnej.
2.4. Gość - osoba krzystającą z Serwisu, nie posiadająca Konta
2.5. Usługa - świadczenia otrzymywane przez Użytkownika.
2.6. Administrator - Użytkownik Serwisu należący do Grupy Administrator, wyznaczony przez Administratora Głównego posiadający zdolność zarządzania Serwisem i Użytkownikami Serwisu oraz posiadający dostęp do Panelu Administracyjnego. Administrator musi wyrazić zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej przed przystąpieniem do Grupy Administratorów i pełnienia obowiązków Administratora.
2.7. Grupa - status nadawany każdemu Użytkownikowi portalu określający jego poziom dostępów do usług Serwisu.
2.8. Panel Administracyjny - wydzielona część Serwisu służąca do zarządzania i administrowania zasobami Serwisu, do której mają dostęp tylko Administrator Główny oraz wyznaczeni przez niego Użytkownicy z Grupy Administratorów.
2.9. Moderator - Użytkownik Serwisu należący do Grupy Moderator, wyznaczony przez Administratora Głównego, posiadający częściową zdolność do zarządzania Serwisem i Użytkownikami Serwisu. Moderator musi wyrazić zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej przed przystąpieniem do Grupy Moderatorów i pełnienia obowiązków Moderatora.
2.10. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administracji Serwisu.
2.11. Administracja Serwisu - wspólne określenie Administratora Głównego, Administratorów oraz Moderatorów.
2.12. Rejestracja - czynność polegająca na wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracji danymi nie będących danymi osobowymi ale niezbędnymi do założenia Konta Użytkownika.
2.13.Konto - założone w Serwisie przez Użytkownika podczas Rejestracji, miejsce, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi. Szczegółowy zakres danych widocznych dla innych Użytkowników określa sam Użytkownik - właściciel Konta.
2.14. Post - każdy wpis dokonywany przez Użytkowników na łamach Serwisu.
2.15. Ostrzeżenie - przyznany Użytkownikowi Serwisu przez Administrację Serwisu punkt ostrzegawczy przyznawany przez członka Administracji Serwisu za stwierdzone naruszenie Regulaminu lub zasad Serwisu.

Art. 3 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU.
3.1. Serwis wraz z zawartością, jego koncepcją, wyglądem graficznym i bazą danych podlega ochronie prawnej.
3.2. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika.
3.3. Do korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
3.4. Utworzenie Konta w Serwisie oraz korzystanie z jego usług jest dobrowolne i bezpłatne.
3.5. Utworzenie Konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji - podaniu loginu, poufnego hasła i aktywnego adresu e-mail. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin. Po założeniu Konta, Użytkownik otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Konta Użytkownika, który musi zostać otwarty w celu zakończenia procesu Rejestracji.
3.4. Decyzja o zamieszczeniu treści w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczna z przeznaczeniem tych treści do użytku publicznego oraz przeniesieniem na Administratora Głównego autorskich praw majątkowych do zamieszczonych treści w zakresie:
- publicznego udostępniania w dowolnym zakresie czasowym,
- utrwalania techniką cyfrową,
- zwielokrotniania techniką cyfrową,
- wprowadzania do pamięci komputera,
- udostępniania dowolnym osobom trzecim,
- rozpowszechniania ich w innych formach w internecie, środowiskach cyfrowych i publikacjach papierniczych.
3.5. Administracja Serwisu może dowolnie modyfikować treści zamieszczane przez Użytkowników, jednak nie zmieniając ich istoty i sensu.
3.6. Użytkownik podczas zamieszczania materiałów w Serwisie przenosi na Administratora Głównego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
3.7. Użytkownik oświadcza, że posiada zgody i uprawnienia niezbędne do zamieszczania treści w Serwisie w sposób zgodny z prawem i z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich .
3.8. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczane przez siebie treści w Serwisie.
3.9. Treści i materiały zamieszczone przez Użytkownika Serwisu mogą zostać usunięte bez jego powiadomienia jeżeli naruszają prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności jeżeli zawierają treści:
- obraźliwe,
- rasistowskie, wzbudzające nienawiść,
- nazistowskie,
- pornograficzne,
- nawołujące do przemocy wobec ludzi i zwierząt,
- stanowiące zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób,
- naruszające prawa autorskie i prawa własności intelektualnej,
- zawierające linki do portali umożliwiających pobieranie nielegalnych plików lub wymaganych podania hasła,
- o działalności komercyjnej, związanej ze sprzedażą, hazardem, reklamami i piramidami finansowymi,
- propagandowe.
3.10. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz utrudniających dostęp do Serwisu innym Użytkownikom lub naruszającym ich prawa. W przypadku wykrycia takich działań, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne wobec Użytkownika zaburzającego działanie Serwisu lub łamiącego postanowienia Regulaminu pkt. 3.7.
3.11. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Serwisu, Administracja może podjąć decyzję o zablokowaniu Konta Użytkownika i usunięcia jego treści bez powiadamiania Użytkownika.
3.11. Wszelkie informacje dotyczące Konta Użytkownika, który złamał prawo, zostaną przekazane odpowiednim organom ścigania.
3.12. Użytkownik w ramach Serwisu i przynależności do określonej Grupy, może korzystać usług, w szczególności może:
- dodawać Posty na stronach Serwisu,
- wysyłać i odbierać wiadomości od innych Użytkowników,
- korzystać z galerii Serwisu, blogów, systemu filmów, systemu garażu, shoutbox'a, kalendarza.
3.13. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
3.14. Użytkownik zgadza się na wyświetlanie treści reklamowych obok zamieszczanych przez niego treści.

Art. 4 ODPOWIEDZIALNOŚCI
4.1 Administrator Główny nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu.
4.2 Administrator Główny nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
4.3 Administrator Główny może wyłączyć Serwis w dowolnym momencie bez powiadamiania Użytkowników i podmiotów trzecich.
4.4 Użytkownik korzysta z Serwisu na własny koszt i ryzyko.
4.5 Administrator Główny nie ponosi odpowiedzialności za skutki i szkody wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
4.6 Administrator Główny nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam wyświetlanych w Serwisie.
4.7 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści i ponosi wszelkie ewentualne koszty powstałe z tego tytułu.

Art. 5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
5.1 Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie Serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
5.2 Użytkownicy publikujący na stronach Serwisu treści, do których nie posiadają praw autorskich, są odpowiedzialni za uzyskanie wymaganych pozwoleń i zgód na rozpowszechnianie od podmiotów posiadających prawa do tych treści. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępniania treści, do których posiadają prawa osoby trzecie i do których Użytkownicy nie uzyskali zgody i pozwoleń na rozpowszechnianie tych treści.
5.3 Użytkownicy przenoszą na Właściciela Serwisu prawa autorskie majątkowe do zamieszczanych przez nich treści, w tym prawa zależne i pokrewne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych z chwilą ich zamieszczenia w Serwisie www.forumrowerowe.org.
5.4 Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu treści, których są twórcami i przysługują im prawa autorskie, udzielają zgody Właścicielowi Serwisu do rozpowszechniania, publikowania, kopiowania, redagowania, usuwania, modyfikowania tych treści i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie przez pozostałych Użytkowników serwisu.
5.5 Użytkownicy mogą żądać usunięcia zamieszczonych przez siebie treści w przypadku gdy zawierają one dane osobowe lub są niezgodne z regulaminem Serwisu. W takim wypadku użytkownik żądający usunięcia, powinien wysłać na adres email "admin@forumrowerowe.org" listę odnośników do treści, które chciałby usunąć. Właściciel Serwisu może odrzucić żądanie bez podania przyczyny, jeżeli uzna, że treści nie naruszają regulaminu lub nie zawierają danych osobowych użytkownika.

Art. 6 DANE UŻYTKOWNIKÓW
6.1 Właściciel Serwisu zapewnia Użytkownikom anonimowe korzystanie z Serwisu, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i Usług Serwisu, wskazana jest rejestracja Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracji i podanie adresu email.
6.2 Administratorem danych Użytkowników Serwisu jest Właściciel Portalu, który przetwarza te dane zgodnie z udzieloną  przez Użytkownika zgodą oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.3 Użytkownik na prawo poprawiać i modyfikować swoje dane, jak również może żądać usunięcia tych danych z Serwisu.
6.4 Właściciel Portalu oświadcza iż gromadzi informacje dotyczące połączenia Użytkownika z Serwisem, numeru IP Użytkownika, datę i czas logowania do Serwisu,  dane dot. statystyk Serwisu, m.in. oglądalność stron, ruch z innych serwisów i stron internetowych, mających na celu udoskonalenie i dostosowanie Serwisu do Użytkowników.

Użytkownik zobowiązany jest również do przestrzegania naszych zasad pisania.

Zobacz również: Polityka prywatności

×
×
  • Dodaj nową pozycję...