Skocz do zawartości

Warunki użytkowania

Art. 1 WSTĘP
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.forumrowerowe.org.
Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 2 DEFINICJE
2.1. Administrator Główny - zwany również Usługodawcą lub Właścicielem Serwisu - podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Forumrowerowe.org, założyciel posiadający wszelkie prawa majątkowe i niezbędne licnecje do prowadzenia portalu. Dane właściciela: Nhance Paweł Miatkowski, Straussa 3/24, 52-129 Wrocław, Nip: 6112544872. Adres email: admin@forumrowerowe.org
2.2. Serwis - zwany również Portalem lub Forum - społecznościowy portal internetowy  forumrowerowe.org, figurujący pod adresem internetowym http://www.forumrowerowe.org, będący platformą internetową umożliwającą Użytkownikom porozumiewanie się z innymi Użytkownikami Serwisu, nawiązywanie kontaktów oraz świadczenie innych usług drogą elektroniczną.
2.3. Użytkownik - podmiot zarejestrowany w Serwisie, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację w Serwisie zaakceptowała regulamin Serwisu i uzyskała dostęp do oferowanych przez Serwis usług. Użytkownikiem może być, za zgodą opiekuna prawnego takiej osoby, osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności prawnej.
2.4. Gość - osoba krzystająca z Serwisu, nie posiadająca Konta
2.5. Usługa - świadczenia otrzymywane przez Użytkownika.
2.6. Administrator - Użytkownik Serwisu należący do Grupy Administrator, wyznaczony przez Administratora Głównego posiadający zdolnoność zarządzania Serwisem i Użytkownikami Serwisu oraz posiadający dostęp do Panelu Administracyjnego. Administrator musi wyrazić zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej przed przystąpieniem do Grupy Administratorów i pełnienia obowiązków Administratora.
2.7. Grupa - status nadawany każdemu Użytkownikowi portalu określający jego poziom dostępów do usług Serwisu.
2.8. Panel Administracyjny - wydzielona część Serwisu służąca do zarządzania i administrowania zasobami Serwisu, do której mają dostęp tylko Administrator Główny oraz wyznaczeni przez niego Użytkownicy z Grupy Administratorów.
2.9. Moderator - Użytkownik Serwisu należący do Grupy Moderator, wyznaczony przez Administratora Głównego, posiadający częściową zdolność do zarządzania Serwisem i Użytkownikami Serwisu. Moderator musi wyrazić zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej przed przystąpieniem do Grupy Moderatorów i pełnienia obowiązków Moderatora.
2.10. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administracji Serwisu.
2.11. Administracja Serwisu - wspólne określenie Administratora Głównego, Administratorów oraz Moderatorów.
2.12. Rejestracja - czynność polegająca na wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracji danymi nie będących danymi osobowymi ale niezbędnymi do założenia Konta Użytkownika.
2.13.Konto - założone w Serwisie przez Użytkownika podczas Rejestracji, miejsce, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi. Szczególowy zakres danych widocznych dla innych Użytkowników określa sam Użytkownik - właściciel Konta.
2.14. Post - każdy wpis dokonywany przez Użytkowników na łamach Serwisu.
2.15. Ostrzeżenie - przyznany Użytkownikowi Serwisu przez Administrację Serwisu punkt ostrzegawczy przyznawany przez członka Administracji Serwisu za stwierdzone naruszenie Regulaminu lub zasad Serwisu.

Art. 3 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU.
3.1. Serwis wraz z zawartością, jego koncepcją, wyglądem graficznym i bazą danych podlega ochronie prawnej.
3.2. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika.
3.3. Do korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
3.4. Utworzenie Konta w Serwisie oraz korzystanie z jego usług jest dobrowolne i bezpłatne.
3.5. Utworzenie Konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji - podaniu loginu, poufnego hasła i aktywnego adresu e-mail. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin. Po założeniu Konta, Użytkownik otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Konta Użytkownika, który musi zostać otwarty w celu zakończenia procesu Rejestracji.
3.4. Decyzja o zamieszczeniu treści w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczna z przeznaczeniem tych treści do użytku publicznego oraz przeniesieniem na Administratora Głównego autorskich praw majątkowych do zamieszczonych treści w zakresie:
- publicznego udostępniania w dowolnym zakresie czasowym,
- utrwalania techniką cyfrową,
- zwielokrotniania techniką cyfrową,
- wprowadzania do pamięci komputera,
- udostępniania dowolnym osobom trzecim,
- rozpowszechniania ich w innych formach w internecie, środowiskach cyfrowych i publikacjach papierniczych.
3.5. Administracja Serwisu może dowolnie modyfikować treści zamieszczane przez Użytkowników, jednak nie zmieniając ich istoty i sensu.
3.6. Użytkownik podczas zamieszczania materiałów w Serwisie przenosi na Administratora Głównego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
3.7. Użytkownik oświadcza, że posiada zgody i uprawnienia niezbędne do zamieszczania treści w Serwisie w sposób zgodny z prawem i z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich .
3.8. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczane przez siebie treści w Serwisie.
3.9. Treści i materiały zamieszczone przez Użytkownika Serwisu mogą zostać usunięte bez jego powiadomienia jeżeli naruszają prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności jeżeli zawierają treści:
- obraźliwe,
- rasistowskie, wzbudacjące nienawiść,
- nazistowskie,
- pornograficzne,
- nawołujące do przemocy wobec ludzi i zwierząt,
- stanowiące zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób,
- naruszające prawa autorskie i prawa własności intelektualnej,
- zawierające linki do portali umożliwiających pobieranie nielegalnych plików lub wymaganych podania hasła,
- o działalności komercyjnej, związanej ze sprzedażą, hazardem, reklamami i piramidami finansowymi,
- propagandowe.
3.10. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz utrudniających dostęp do Serwisu innym Użytkownikom lub naruszającym ich prawa. W przypadku wykrycia takich działań, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne wobec Użytkownika zaburzającego działanie Serwisu lub łamiącego postanowienia Regulaminu pkt. 3.7.
3.11. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Serwisu, Administratracja może podjąc decyzję o zablokowaniu Konta Użytkownika i usunięcia jego treści bez powiadamiania Użytkownika.
3.11. Wszelkie informacje dotyczące Konta Użytkownika, który zlamał prawo, zostaną przekazane odpowiednim organom ścigania.
3.12. Użytkownik w ramach Serwisu i przynależności do określonej Grupy, może korzystać usług, w szczególności może:
- dodawać Posty na stronach Serwisu,
- wysyłać i odbierać wiadomości od innych Użytkowników,
- korzystać z galerii Serwisu, blogów, systemu filmów, systemu garażu, shoutbox'a, kalendarza.
3.13. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
3.14. Użytkownik zgadza się na wyświetlanie treści reklamowych obok zamieszczanych przez niego treści.

Art. 4 ODPOWIEDZIALNOŚCI
4.1 Administrator Główny nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu.
4.2 Administrator Główny nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
4.3 Administrator Główny może wyłączyć Serwis w dowolnym momencie bez powiadamiania Użytkowników i podmiotów trzecich.
4.4 Użytkownik korzysta z Serwisu na własny koszt i ryzyko.
4.5 Administrator Główny nie ponosi odpowiedzialności za skutki i szkody wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
4.6 Administrator Główny nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam wyświetlanych w Serwisie.

Art. 5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
5.1 Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie Serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
5.2 Użytkownicy publikujący na stronach Serwisu treści, do których nie posiadają praw autorskich, są odpowiedzialni za uzyskanie wymaganych pozwoleń i zgód na rozpowszechnianie od podmiotów posiadających prawa do tych treści. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępniania treści, do których posiadają prawa osoby trzecie i do których Użytkownicy nie uzyskali zgody i pozwoleń na rozpowszechnianie tych treści.
5.3 Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu treści, których są twórcami i przyslugują im prawa autorskie, udzielają zgody Właścicielowi Serwisu do rozpowszechniania, kopiowania, redagowania, modyfikowania tych treści i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie przez pozostałych Użytkowników serwisu.

Art. 6 DANE UŻYTKOWNIKÓW
6.1 Właściciel Serwisu zapewnia Użytkownikom anonimowe korzystanie z Serwisu, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i Usług Serwisu, wskazana jest rejestracja Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracji i podanie adresu email.
6.2 Administratorem danych Użytkowników Serwisu jest Właściciel Portalu, który przetwarza te dane zgodnie z udzieloną  przez Użytkownika zgodą oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.3 Użytkownik na prawo poprawiać i modyfikować swoje dane, jak również może żądać usunięcia tych danych z Serwisu.
6.4 Właścicel Portalu oświadcza iż gromadzi informacje dotyczące połączenia Użytkownika z Serwisem, numeru IP Użytkownika, datę i czas logowania do Serwisu,  dane dot. statystyk Serwisu, m.in. oglądalność stron, ruch z innych serwisów i stron internetowych, mających na celu udoskonalenie i dostosowanie Serwisu do Użytkowników.

Użytkownik zobowiązany jest również do przestrzegania naszych zasad pisania.

Zobacz również: Polityka prywatności

Powiadomienie o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookies. Możesz dowiedzieć się więcej tutaj: Polityka prywatności, Regulamin.